Pravidla

 

Oddíl 0. Základní ustanovení serveru Eleria

 1. Hraním na serveru Eleria hráč akceptuje všechna níže uvedená pravidla a obchodní podmínky (uvedené u produktů).
 2. Hráč souhlasí se sběrem a ukládáním údajů a dat, zejména IP adres, herních jmen, kontaktních údajů, údajů vyplněných v profilu na webu, herních aktivit, záznamů textové komunikace a dalších hromadně sbíraných dat. Tyto data jsou sbírána z webových stránek, herních serverů a Discord serveru z důvodu zkvalitnění služeb.
 3. Na serveru platí zákaz umisťování reklamy a to jakýmkoliv způsobem.
 4. Pokud není něco v pravidlech, neznamená to automaticky, že je to povoleno.
 5. Pravidla jsou závazná pro všechny hráče na serveru (včetně hráčů se zakoupenými výhodami) – neznalost těchto pravidel v žádném případě hráče neomlouvá.
 6. Výklad pravidel a trestání jejich nedodržení je pouze v kompetenci členů Administrátorského teamu (dále jen A-team).
 7. A-team si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla serveru bez upozornění změnit.

Oddíl 1. Všeobecná pravidla

 1. Možnost hrát na serveru je považována za privilegium, nikoliv za právo a podle toho se také očekává, že se hráči budou chovat.
 2. Hráči musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky a základy slušného chování ve společnosti.
  1. Nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, xenofobie, homofobie, diskuse a propagace jakýchkoliv ideologií, stejně jako flame (hádky a vyhrocené situace), trollení (cílená provokace), spam (nevyžádané zprávy) a flood (zahlcování zbytečnostmi) a to přirozeně i v soukromých zprávách mezi hráči (pokud bude hráč žádat o řešení podobné situace, musí mít zároveň důkazy).
  2. Hráči jsou povinni dodržovat nevulgární mluvu bez používání Caps Lock a psát pouze v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
 3. Je zakázáno napodobovat příchod soukromé zprávy do veřejného chatu.
 4. Je zakázáno užívat vulgárního výrazu jako názvu postavy, či stavět z blocků vulgární nápis/y, znak/y, obrázek/y, symbol/y či jiné monumenty.
 5. Je zakázáno jakkoliv podvádět, lhát, či jinak klamat ostatní hráče i členy A-teamu.

Oddíl 2. Herní účet

 1. Veškeré herní účty a tudíž i itemy  na těchto účtech obsažené (např. stavby, zbraně) zůstávají majetkem serveru, hráč je jejich správce a hráč je zodpovědný za svoje stavby v případě ztráty dat, nebo jakékoliv ztráty itemů a postavených bloků není nárok na odškodnění ze strany serveru či členů A-teamu.
 2. Je zakázáno vlastnit více než jeden herní účet (nick) bez vážného důvodu – v případě potřeby kontaktujte A-team.
 3. Jako nick není možné používat vulgární výrazy, jména připomínající jakkoliv nicky členů A-teamu, nebo jména, která by mohla být považována za nevhodná.
 4. Je zakázáno jakkoliv se vydávat za členy A-teamu.
 5. Hráči jsou zodpovědní za svůj účet – důrazně proto doporučujeme nikomu neposkytovat citlivé informace, aby se co nejvíce zamezilo možnosti zcizení účtu.
 6. Za ztrátu hesla a zcizení herního účtu server nenese zodpovědnost.
 7. Žádný člen A-teamu nemá právo vyžadovat heslo k hernímu účtu.
 8. Pokud v případě propůjčení svého účtu (např. kamarádovi) dojde k porušení pravidel, bude potrestán majitel účtu tak, jako by je porušil sám a zároveň důrazně upozorňujeme, že sdílení účtů je zakázáno.
 9. Platí zákaz prodávání jakýchkoliv herních účtů, obchodování s předměty v jiných hrách a s reálnými penězi.
 10. Platí přísný zákaz připojování se za jiný účet (nick) za účelem nerespektování banu.

Oddíl 3. Administrátorský Team (dále jen A-team)

 1. Aktuální seznam členů admin teamu je eleria.eu/a-team
 2. Administrátorský team se snaží jít hráčům příkladem a dodržuje všeobecná pravidla – je zakázáno obohacovat sebe nebo druhé na základě speciálních pravomocí.
  1. Člen A-teamu může udělit za dobré chování hráčům drobné odměny (např. dort), nebo dle svého vlastního nejlepšího uvážení udělit náhradu
 3. A-team dohlíží na hru samotnou a dodržování pravidel serveru Eleria, přičemž může sledovat soukromou konverzaci hráčů a zjišťovat informace o hráčích potřebné pro vykonávání této činnosti.
 4. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí člena A-teamu.
 5. O unbanu primárně rozhoduje člen A-teamu, který ban přidělil. V případě, že již není v A-teamu, je rozhodnutí na výše postavených členech A-teamu.
 6. V případě nesouhlasu s někým z A-teamu serveru je možné se odvolat na vyšší autoritu serveru, bude-li se stížnost týkat trestu (ban, mute).
 7. Rozhodnutí majitele serveru je konečné, není proti němu odvolání.

Oddíl 4. Tresty a důkazy

 1. Stížnosti mohou hráči podávat nejpozději do 5 dní od dané události a argumenty je potřeba podložit patřičnými důkazy, jinak na ně nemůže být a nebude brán zřetel.
 2. Členové A-teamu nejsou povinni si uchovávat důkazy o prohřešcích hráčů.
 3. Screenshoty obrazovky a videa se považují za průkazný materiál – úprava a falšování důkazů jsou zakázány a budou přísně trestány.
 4. Výpověď svědka není průkazným materiálem.
 5. O druhu a délce trestu rozhoduje A-team – hráči nemají právo o nich diskutovat, nicméně mohou se obrátit na člena A-teamu, který hráče potrestal, případně na A-team jako celek a žádat o překontrolování dané situace, či zrušení trestu (do 5ti dnů).
 6. Tým si vyhrazuje právo potrestat jakékoliv jednání i přímo nevymezené pravidly a ve výjimečných případech udělit ban hráči bez udání důvodů.
 7. Hráč nemá právo požádat, aby byl udělen ban jemu samotnému.

Oddíl 5. Základní pravidla hraní na serveru

 1. Na serveru platí zákaz žebrání o jakékoliv výhody, předměty či ústupy.
 2. Pokud hráč najde jakýkoliv bug (chybu) je povinný jí neprodleně nahlásit, protože její využívání i nenahlášení se trestá.
 3. Je zakázáno používání jakýchkoliv cheatů, hacků, či externích programů, které dělají práci za hráče, nebo jinak ovlivňují hru.
 4. Při obchodování s jinými hráči, jsou prodávající a nakupující povinni jednat čestně.
 5. Je zakázáno používat a vlastnit nadměrně silné itemy (např. “all enchanty”), které evidentně nevznikly přirozeným výrobním postupem.
 6. Je zakázáno vlastnit zakázané itemy. Pokud hráč ví o nějakých takových itemech ve vlastnictví jiného hráče, je povinen toto nahlásit A-teamu.
 7. Ochrana majetku a osoby.
  1. Pro ochranu jakékoliv stavby je nutné si zřídit residenci (parcelu) – pokud bude hráč budovat cokoliv na ploše neochráněné residencí a jiný hráč si zde residenci zřídí, jedná se o prostor residence a na to, že zde původně cokoliv stálo, není možné brát ohledy. Doporučujeme proto nejdříve zřídit residenci a pak teprve začít budovat jakoukoliv stavbu, aby se zabránilo jejímu zcizení.
   1. V případě, že členové A-teamu mají podezření na aktivitu neslučující se s pravidly serveru, může nastat situace, kdy residenci hráče zruší a uzamknou přede všemi až do vyhodnocení dané situace.
  2. Residence je zakázáno zakládat v jiných světech krom hlavního (např. nether).
  3. Hráčům je zakázáno stavět, či jakkoliv jinak upravovat krajinu v bezprostředním okolí stavby jiného hráče.
  4. Je zakázané ničit stavby, které hráč nepostavil a zabíjet cizí zvířata (griefing).
 8. Ochrana herního prostředí.
  1. Je přísně zakázáno ničit estetický vzhled krajiny (např. stavba sloupů či děr 1×1, povrchová těžba, kácení jen snadno dostupné části stromů) – v opačném případě se od hráčů vyžaduje ohleduplnost a jsou povinni krajinu upravit tak, aby jejich zásah do ní nebyl rozeznatelný.
  2. Je přísně zakázána stavba symbolů, nápisů, budov, jejich obrysů či jiných tvarů, které se dají považovat za vulgární či odporují zákonům a Ústavě ČR, či vše, co jmenované výtvory připomíná (např. hákový kříž se třemi rameny).
  3. Je zakázáno na stavby a pozemky umisťovat entity, jejichž jmenovka má propagační charakter, stejně jako zakládat takové herní účty.
  4. Vytváření nadrozměrných staveb bez vědomí A-Teamu je zakázáno.
  5. Hráčům je zakázáno žádat členy A-teamu o úpravu terénu, nebo přesouvání staveb či předmětů – člen A-teamu to může hráči ze své vlastní vůle nabídnout, nicméně jinak povinen takové služby dělat.
 9. Budování farem
  1. Maximální počet zvířat či příšer na farmě je 20 kusů.
  2. Vytváření farem velkých rozměrů, automatických, AFK a dalších nepřiměřených budov je zakázáno.
  3. Maximální počet spawnerů zneužívaných k obohacování jsou dva, přičemž je přísně zakázáno budování farem na takzvané guardiany.
  4. A-team si vyhrazuje právo zničit jakoukoliv farmu bez udání důvodů.

Oddíl 6. Placené služby

 1. A-Team si vyhrazuje právo na jakoukoliv okamžitou změnu pravidel placených služeb a ve výjimečných případech na odebrání výhod s nimi spojených bez udání důvodů.
 2. Placené služby jsou kupovány na konkrétní účet a není možné je přesouvat mezi účty.
 3. Pořízení placených služeb není ochranou před tresty – hráči nadále musí dodržovat stejná pravidla jako ostatní.

Oddíl 7. Služby za SMS

 1. Jakékoliv služby (VIP, KITy a další) jsou brány jako příspěvek na provoz serveru, tudíž nejsou nárokovatelné.
 2. Pro hráče s VIP účtem platí stejná pravidla jako pro hráče bez VIP accountu.
 3. Hráč s VIP účtem může být zabanován.
 4. Výhody, které může hráč s VIP účtem využívat nejsou trvalé a vyžadujeme si právo je kdykoliv změnit, případně zrušit.
 5. V případě hráčovi neaktivity se VIP na měsíc neprodlužuje, k prodloužení VIP accountu může dojít v případě technických problémů serveru delších než 1 den.
 6. Pokud se vyskytne problém s placenou službou (VIP, KITy a další), hráč má právo tuto skutečnost sdělit prostřednictvím e-mailové adresy „info@eleria.eu“ administrátorům.
 7. Je zakázáno řešit jakýkoliv problém s placenou službou (VIP, KITy a další) přímo ve hře, toto jednání bude bráno jako SPAM.

 

Počet online hráčů:
/

IP:


play.eleria.eu
Verze: